Skip to Content

Tweety’s storage stool – Το Σκαμνί αποθήκευσης του Tweety

Sharing is caring!

And the weeks go by and I am still not finished with the Blue room (officially named daughter’s room with never ending stuff to do).  A little bit here, a little banishing the pink there and on we go.  Today’s project for the blue room is to banish the pink of this thing. I do not even know what to call it – storage stool? 

Και οι εβδομάδες περνούν και δεν έχω ακόμα τελειώσει με το Μπλε δωμάτιο (επίσημα ονομάζεται το δωμάτιο της κόρης με ατελείωτα πράγματα να κάνουμε). Ένα μικρό κομμάτι εδώ, λίγο διώχνοντας το ροζ εκεί και πάμε. Το σημερινό έργο για το μπλε δωμάτιο είναι να διώξω το ροζ αυτού του πράγματος. Εγώ δεν ξέρω καν τι να το ονομάσω – σκαμνί αποθήκευσης;
My son had won this at a raffle giveaway and being the gentleman he is, he gave it to his sister. It was perfectly fine for when she was a little girl, but now it would not do. 

Ο γιος μου το είχε κερδίσει σε μια κλήρωση.  Εφόσον είναι τζέντλεμαν το έδωσε στην αδελφή του. Ήταν απολύτως εντάξει για όταν ήταν μικρό κοριτσάκι, αλλά τώρα δεν 

 κάνει.
top of storage stool before, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
I had some grey flannel fabric that I decided to use for this.  I folded it into a rectangle and sewed up the 2 sides.   Then I sewed 2 more seams on the bottom for a snug fit. 

Είχα λίγο γκρι ύφασμα φανέλας που aαποφάσισα να χρησιμοποιήσω για το σκοπό αυτό. Το δίπλωσα σε ένα ορθογώνιο και έραψα τις 2 πλευρές.  Μετά έραψα 2 ακόμη ραφές στο κάτω μέρος για μια άνετη εφαρμογή.
grey fabric folded into pocket, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
 I pulled it through to hide Tweety.

Το πέρασα απ έξω για να κρύψω τον Τουϊτυ.
pulling the  pocket over the storage, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
And turned the fabric inside.

Και γύρισα το ύφασμα μέσα.
top view, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
This is how it looks on the bottom. 

Έτσι

 φαίνεται στο κάτω μέρος.
bottom of the storage, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
The top had a round pillow so I just added some pretty fabric.   

Η κορυφή είχε ένα στρογγυλό μαξιλάρι έτσι προσθεσα ένα  ωραίο ύφασμα.
I added some cord strings to keep the fabric in place but also to give it some visual interest.

Πρόσθεσα σπάγγους για να διατηρείται το ύφασμα στη θέση του, αλλά και να δώσει κάποιο οπτικό ενδιαφέρον.
I had a large DIY pillow that was also pink and so I re-covered it in this lovely fabric as well.

Είχα ένα μεγάλο μαξιλάρι που ήταν επίσης ροζ και γι ‘αυτό το έντυσα με αυτό το υπέροχο ύφασμα.
pillow with grey fabric, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
Here is a close up of the fabric.  Is this not pretty?  It has specs of other colors in it. And this is the yarn I used to make  tassels. 

Εδώ είναι σε κοντινό πλάνο το ύφασμα. Δεν είναι όμορφο; Έχει κομματάκια  άλλων  χρωμάτων. Και αυτό είναι το νήμα που χρησιμοποιησα για να κάνω τις φούντες.
tassels made from yarn, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
Now that I look at this lumpy pillow, it looks as if Dr. Seuss could have made it. No matter, it will be used as a floor cushion. 

Τώρα που βλέπω αυτό το άμορφο μαξιλάρι, φαίνεται σαν να το εχει φτιάξει  ο Δρ Seuss. Δεν έχει σημασία, θα χρησιμοποιηθεί ως ένα μαξιλάρι δαπέδου.
the Dr. Seuss pillow, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
pillow and matching storage, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
storage and matching pillow, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
And so with one fabric I have managed to banish the pink in 2 objects, the Tweety storage stool and the lumpy pillow.  Another project finished in the “Blue Room” to-do list.

Και έτσι με ένα ύφασμα έχω καταφέρει να διώξω το ροζ σε 2 αντικείμενα, η αποθήκευση Tweety και το άμορφο μαξιλάρι. 

Ένα άλλο έργο ολοκληρώθηκε στη  λίστα του “μπλε δωματίου”.
A stool covered with a pillow like fabric upcycle, Tweety's Storage Stool www.theboondocksblog.com
If you like what you see, share it with your friends, or save it on Pinterest.  Above is a Pinterest worthy image!

​If you really like what you see subscribe to my blog and get my adventures twice a week in your mailbox. The form is on the sidebar and your e-mail will never be shared with a third party.

Related posts:
Σχετικά:
This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will try reply to them or visit you on your blog. ​Please do not add a hyperlink to your comment, otherwise we cannot publish it.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tara @ Lehman lane

Monday 14th of September 2015

I really like the flannel fabric you chose to cover the tweety trash can and pillow Mary. What a transformation! Thanks so much for sharing your projects at Dream. Create. Inspire. Link. I hope you had a great weekend and take care, Tara

Mary

Tuesday 15th of September 2015

Thanks Tara, I was going for something neutral, and if I want to upscale it even more, I can remove the cords and change the fabric on the pillow. Thanks for dropping by,

Pili

Thursday 3rd of September 2015

Mary that is a clever idea! Now you have two beautiful seats on her room, and you have got rid off some fabric... extra room for another project!

Mary

Thursday 3rd of September 2015

Pili, no more Tweety!! And the pillow used to be a baby blanket (shhh, we won't tell).

camille

Thursday 3rd of September 2015

Great idea, very ingenious re-design! Well done. xx

Mary

Thursday 3rd of September 2015

Hi Camille, I just try to reuse what I have at home and come up with solutions.

Anne

Thursday 3rd of September 2015

Mary this is great! You have so good ideas to upcycle anything!! I love the fabric you used on both pieces. Hugs and hugs, Anne.

Mary

Thursday 3rd of September 2015

Hi Anne, so glad to hear from you. I try to upcycle anything and everything. The most important thing is that my daughter is happy with her room.

Keri

Thursday 3rd of September 2015

Love that fabric!! You made an awesome pillow and stool set!!

Mary

Thursday 3rd of September 2015

Thanks Keri, I had it sitting around for quite a while and figured I should use it... you won't believe how much fabric I have... I need more fabric projects!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.