Skip to Content

An Imperfect Kitchen Utensil Holder  - Ένας  Ατελής Κάτοχος για κουζινικά σκεύη

Sharing is caring!

I don’t know about you, but I have way too many utensils.  The average ceramic holder will not hold all of my lovelies. Which has me wondering do I really need to have all that stuff on the counter – but that is a question for another post. 

I dug through my cabinets and found an old tin that had originally held honey.  It is quite big.  It must have held about 5 kilos or 10 pounds of honey.  We sure love our honey in this house!  Now this would be good to hold all of my assortment of utensils. 

Δεν ξέρω για σας, αλλά έχω πάρα πολλά σκεύη. Το μέσο κεραμικό δεν θα κρατήσει όλα τα δικά μου κουζινικά. Και  αναρωτιέμαι πραγματικά αν χρειάζεται να έχω όλα αυτά τα πράγματα στον πάγκο – αλλά αυτό είναι ένα θέμα για άλλη μέρα.

Έσκαψα μέσα  στα ντουλάπια μου και βρήκα ένα παλιό κουτί που ήταν αρχικά για το μέλι. Είναι αρκετά μεγάλο. Θα πρέπει να κρατάει περίπου 5 κιλά μέλι. Μας αρέσει σίγουρα το μέλι σε αυτό το σπίτι! Τώρα, αυτό θα ήταν καλό για να κρατήσει όλη την συλλογή μου.
Honey tin, An Imperfect Kitchen Utensil Holder www.theboondocksblog.com
Firstly, I painted it black…  You must be wondering by now, either I have a lot of black in my house, or someone gave me a free  gallon of black paint.  But there is a madness to my method.  

Πρώτον, το έβαψα μαύρο … Θα πρέπει να αναρωτιέστε  τώρα, είτε έχω πολλή μαύρο στο σπίτι μου, ή κάποιος μου έδωσε ένα δωρεάν λίτρο του μαύρου χρώματος.  Αλλά υπάρχει μια τρέλα στη μέθοδο μου.
Honey tin, An Imperfect Kitchen Utensil Holder www.theboondocksblog.com
It took about 3 coats of acrylic paint to get it covered.  It was not perfect cover, but I am not a perfectionist, and I needed the imperfections for the next step.

Χρειάστηκαν περίπου 3 χέρια ακρυλικό χρώμα για να καλύψει τα πάντα.  Δεν ήταν τέλεια κάλυψη, αλλά δεν είμαι τελειομανής, και χρειαζόμουν τις ατέλειες για το επόμενο βήμα.
painting the Honey tin, An Imperfect Kitchen Utensil Holder www.theboondocksblog.com
Here you can see that I am creating imperfections by scatching lines onto the tin.   I simply used a knife.   This is revealing the original gold from underneath.

Εδώ μπορείτε να δείτε ότι δημιούργησα ατέλειες ξύνωντας γραμμές στο κασσίτερο. Χρησιμοποίησα μόνο ένα μαχαίρι.  Αυτό αποκαλύπτει το πρωτότυπο του χρυσού από κάτω.
detail of Honey tin, An Imperfect Kitchen Utensil Holder www.theboondocksblog.com
Lastly, I painted it over with some varnish to seal in the color, because it will take a beating in my kitchen.

Τέλος, το πέρασα  με βερνίκι για να σφραγίσω το χρώμα, αλλιώς θα τα βρει σκούρα  στην κουζίνα μου.
 An Imperfect Kitchen Utensil Holder www.theboondocksblog.com
And once I’ve put all my utensils in, I have imperfect perfection! 

Και από τη στιγμή που έχω βάλει όλα τα κουζινικά μου μέσα, έχω ατελής τελειότητα!
 An Imperfect Kitchen Utensil Holder www.theboondocksblog.com
 An Imperfect Kitchen Utensil Holder www.theboondocksblog.com
I think it matches perfectly with my black utensils.  So you see there was a thought process behind all that black. 

Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα με τα μαύρα κουζινικά μου.  Έτσι, βλέπετε ότι υπήρξε μια διαδικασία σκέψης πίσω από όλο αυτό το μαύρο.
An Imperfect Kitchen Utensil Holder www.theboondocksblog.com
Maybe it is too elegant for the kitchen counter?  Did I get myself into hot water now?  Let me know what you think of this super easy, no cost upcycle. 

Ίσως είναι πολύ κομψό για την κουζίνα;  Μήπως εγώ η ίδια έχω βρει τον μπελά μου τώρα;  Πείτε μου τι σκέφτεστε για αυτή την εξαιρετικά εύκολη, χωρίς κόστος ιδέα.
You may also like:
Επίσης θα σας αρέσει: 
 <<  The Drop Zone                                       HOME                        Happy May Day >>

This blog is for entertainment purposes only; my DIY tutorials are not professional advice. Read my full disclaimer here.

I love it when I get your comments and I will reply to each one here or on your blog. ​
Μ ‘αρέσει όταν παίρνω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε καθένα από αυτά.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hayley

Thursday 15th of October 2015

Looks great! I need one! My utensil drawer is overflowing :-) #frifree4all

Mary

Thursday 15th of October 2015

Hayley, I think we can all use more storage for our utensils in the kitchen, especially those of us who cook.

Emma

Tuesday 29th of September 2015

I love how you embrace the imperfections! I have a problem with that usually, lol, but this one totally works!

Mary

Tuesday 29th of September 2015

Emma, I believe there is beauty and character in imperfections , because no matter how hard we try nothing will ever be perfect. So we must embrace quirks and blemishes...lol

Cheryl @ The Creative Me and My McG

Tuesday 29th of September 2015

Mary your container turned out great! I am having the same problem with all my utensils and I ended up purchasing a bigger container at the thrift store this week!

Mary

Wednesday 30th of September 2015

I am always trying to edit this container, but it's contents only seem to multiply. Thanks for dropping by.

Jess

Wednesday 30th of September 2015

This turned out so great! I love the idea! Thanks for joining Cooking and Crafting with J & J!

Mary

Thursday 1st of October 2015

Thank you Jess. See you again next week.

Mimi

Friday 2nd of October 2015

Lol...I love black too Mary. This does look rather elegant for kitchen utensils, I must say! Thanks for sharing at Five Star Frugal. Love, Mimi xxx

Mary

Friday 2nd of October 2015

And why should it not be elegant? We spend half the day in there! ;) Mimi, we might as well enjoy our kitchens. xxx

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.